Newsletter Study in Poland

Polsko-chińskie porozumienie w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zwiększenie limitu stypendialnego o 5 osób (do 40 osób rocznie w odniesieniu do obu krajów) przewiduje "Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego", podpisane 20 grudnia 2011 r. w Pekinie.

Podczas grudniowej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Chińskiej Republice Ludowej, podpisane zostało przez Minister Barbarę Kudrycką i Ministra Edukacji ChRL "Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego". Zastąpiło ono poprzedni dokument, który po wygaśnięciu w 2006 r. był dwukrotnie przedłużany kolejnymi listami intencyjnymi - podpisanymi w 2006 r. oraz 2010 r.

Porozumienie wprowadza zwiększenie limitu stypendialnego o 5 osób rocznie (do 40 osób rocznie), a dzięki swym zapisom, w szczególności klauzuli o automatycznym przedłużaniu na kolejne dwuletnie okresy, zapewnia ciągłość współpracy z chińskim partnerem zakresie
szkolnictwa wyższego.

Jak informuje Leszek Cieśla, przedstawiciel rzecznika prasowego MNiSW, współpraca z Chińską Republiką Ludową koncentruje się głównie na:
1) kierowaniu kandydatów na studia wyższe (pełne lub częściowe/semestralne) i studia doktoranckie,
2) wymianie i przyjmowaniu na staże pracowników naukowo-dydaktycznych szkół wyższych,
3) upowszechnianiu i wspieraniu nauczania języków polskiego i chińskiego wśród nauczycieli akademickich i studentów oraz absolwentów szkół wyższych,
4) prowadzeniu wspólnych badań naukowych.

Celem zawarcia Porozumienia jest uregulowanie kwestii zasad prowadzenia wymiany akademickiej i specjalistów w sferze szkolnictwa wyższego, w tym ustalenie limitów i form wymiany, warunków jej finansowania, przyznawania świadczeń oraz warunków organizacyjnych z tym związanych. Po upływie 4 lat Porozumienie może być automatycznie przedłużane na kolejne dwuletnie okresy.

W dokumencie odnotowano zadowolenie z faktu utworzenia Instytutów Konfucjusza w Polsce.

Jak komentuje Leszek Cieśla, dzięki zawarciu Porozumienia utrzymane zostaną korzystne i stabilne warunki, pozwalające na intensywny rozwój współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego z Chińską Republiką Ludową. Realizacja Porozumienia będzie miała wpływ na podniesienie poziomu oraz jakości kształcenia w szkołach wyższych, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowo-dydaktycznej.

 

купить аккумулятор в Броварах

best-cooler.reviews

www.profvest.com